GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul Toplantıları

Gündem

 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, haklarında SPK’dan olumsuz görüş gelmediği takdirde Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın bağımsız üye olarak seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
 • 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
 • 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • 2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
 • 2020 hesap dönemi kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
 • Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 5inci maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
 • Kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • Yönetim Kurulu’nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2019 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • Yönetim Kurulu’nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2018 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • Yönetim Kurulu’nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kârının dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
 • Kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
 • 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
 • 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı kârının dağıtımı ve kâr payı dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2016 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 • Kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
 • 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2016 faaliyet yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu kâr payı dağıtım teklifinin ve dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2015 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2016 – 31.12.2016 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 • Kapanış.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.04.2015 günü saat: 13:30’da Levazım Mahallesi, Koru Sokak No:2, Zorlu Center, Meydan Fuaye Alanı, 34340 Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 • 2014 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
 • 2014 Faaliyet Yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2015 Faaliyet Yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • 2014 faaliyet yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2014 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet yılı bağış sınırının tespiti
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
 • Kapanış

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2014 günü saat: 13:30’da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2013 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 • 2013 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
 • 2013 Faaliyet Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • 26.03.2014 tarihli yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek onaylanması,
 • Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
 • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
 • 2013 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 2014 hesap yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, 2014 yılı bağış sınırının tespiti,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
 • Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8’inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,
 • Kapanış

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.06.2013 günü saat: 14:30'da Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 • 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
 • 2012 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
 • 2012 Faaliyet Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı için ödenecek ücretlerin tespiti,
 • 2012 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle zarar hakkında bilgi sunulması,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülerek onaylanması,
 • Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;
 • Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.7. maddesi kapsamında; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, Şirket üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2012 yılı içinde yapmış olduğu işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 • 2012 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 2013 yılı başından Genel Kurul tarihine kadar yapılan bağış miktarının görüşülerek onaylanması ve 2013 yılı içinde yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
 • 2012 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 • Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ön koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin , 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.,12., 13., 15., 16., 18., 19., 21., 22., 23., 26., 27., 28. ve 29’uncu maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve 14., 30., ve 33’üncü maddelerinin kaldırıması hususlarının görüşülüp karara bağlanması,
 • Kapanış.

Şirketimizin 2013 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 27/03/2013 günü, saat 12:30’da Zorlu Plaza, 34310, Avcılar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 • Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi;
 • Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 • Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için, bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
 • 28.11.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” nin onaylanması,
 • Kapanış.

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2012 günü, saat 11:00’de Zorlu Plaza, 34310 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

 • Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
 • Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
 • 2011 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
 • 2011 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
 • 2011 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
 • Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2012 yılı için ödenecek ücretlerin tespiti,
 • Denetçilere 2012 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanması
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
 • Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Şirket üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi; Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
 • 2011 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan Şirket Bağış ve Yardım Politikası’nın Genel Kurul’un onayına sunulması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 • Genel Kurul tarihinden önce SPK ve ilgili Bakanlığı’n gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi’nin 5., 8., 11., 16., 20., 29., 30., 31., 34., 35., ve 36. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
 • Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
 • Dilekler ve kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
 • Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
 • 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
 • 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
 • 2010 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerine 2011 yılı için ödenecek huzur haklarının tespiti,
 • Denetçilere 2011 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
 • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2010 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 • Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 8., 10. ve 31. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
 • Dilekler ve kapanış.
 • Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
 • Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
 • 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
 • 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
 • 2009 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 • Denetçilerin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 • Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı için huzur haklarının tespiti,
 • Denetçi ücretlerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
 • Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
 • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
 • 2009 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 • Revize edilen Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
 • Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 6. ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması ve 7. maddenin kaldırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
 • Dilekler ve kapanış.
 • Saygı Duruşu,
 • Başkanlık Divanı seçimi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
 • 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
 • SPK XI-29 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması,
 • Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,
 • Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü,
 • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
 • Yönetim Kurulu ve Murakıplar'ın ayrı ayrı ibra edilmesi,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi,
 • Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 • Murakıp ücretlerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması,
 • Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın Seri: IV, No: 27 Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
 • TTK'nın 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
 • Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
 • Dilekler ve kapanış.
 • Saygı duruşu,
 • Başkanlık Divanı seçimi,
 • Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
 • 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
 • SPK XI-25 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması,
 • Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,
 • Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü,
 • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
 • Yönetim Kurulu ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi,
 • Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi,
 • Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 • Murakıp ücretlerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması,
 • Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın Seri: IV, 27 No.lu Tebliğin 7. maddesinin b. fıkrası gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
 • T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
 • Dilekler ve kapanış.
 • Açılış ve saygı duruşu.
 • Başkanlık Divanı seçimi.
 • Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
 • 2006 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması.
 • SPK XI-25 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması.
 • Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması.
 • Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü.
 • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi.
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
 • Yönetim Kurulu ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi.
 • Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi.
 • Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi.
 • Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
 • Murakıp ücretlerinin tespiti.
 • Yönetim Kurulu tarafından 2007 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması.
 • Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın 05.06.2003 tarih ve 29/666 Sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması.
 • T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
 • SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca izin verilen şirket ana sözleşmesinin 16. ve 33. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
 • Dilekler ve kapanış.
Adobe Reader PDF formatındaki dosyaları görüntüleyebilmek için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Eğer bu program sisteminizde kurulu değilse buraya tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz.