AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.vestel.com.tr/webfiles/Vestel-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf linkinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir

KİŞİSEL VERİ AMAÇ HUKUKİ SEBEP
İletişim Bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi halka açık bir şirket olunması sebebiyle yatırımcılar ve analistlerden gelen şirketle ilgili bilgi taleplerinin karşılanması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi
İletişim Bilgileri Mevcut ve potansiyel yatırımcılar, analistler ve diğer paydaşlardan (SPK, BİST, MKK, Takasbank, rating kuruluşları, aracı kurumlar gibi) gelen bilgi taleplerinin karşılanması ve bilgi paylaşılması
Yatırımcılarla ve ilgili kuruluşlarla iletişim ve ilişkilerin yürütülmesi
Şirketin sermaye piyasalarındaki konumunu ve değerlemesini olumlu etkileyebilecek aksiyonlar alınmasında bu görüşlerden yararlanılması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi ile sizlerden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verileri İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi” başlığında yer alan amaçlar dâhilinde ve Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne aktarılmaktadır.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER VE TAAHHÜTLER

Şirketimiz,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Web sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sahibi olarak Levent 199 Büyükdere Cad. No 199 34394 Şişli/İSTANBUL adresine yazılı olarak, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile yatirimci@vestel.com.tr adresine iletmeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi olarak tarafınızdan iletilen taleplerde, adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise imzanız, TC kimlik numaranız ya da yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız ve talep konusu bulundurmanız zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirketimizin on (10) sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilm

METİN’DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu