SIKÇA SORULAN SORULAR

Vestel Beyaz Eşya’nın ortaklık yapısına web sitemizin menüsündeki Kurumsal Yönetim bölümü “Ortaklık Yapısı” başlığı altından ulaşılabilir.

Vestel Beyaz Eşya 21.04.2006 tarihinde halka açılmış olup, Şirketin hisseleri bu tarihten itibaren Borsa İstanbul (BİST)’da VESBE hisse kodu ile işlem görmektedir.

Vestel Beyaz Eşya'nın %31,47'lik bölümü halka açık durumdadır.

Vestel Beyaz Eşya'nın ödenmiş sermayesi TL 1.600.000.000'dır.

Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu’nda üçü bağımsız olmak üzere toplam yedi üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, Ahmet Nazif Zorlu (Başkan), Elmas Melih Araz (Başkan Vekili ve Bağımsız Üye), Olgun Zorlu, Bekir Cem Köksal, Ömer Yüngül, Bekir Ağırdır (Bağımsız Üye) ile Ayşegül İldeniz’den (Bağımsız Üye) oluşmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya'nın Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yılın ikinci çeyreğinde yapılmaktadır. Toplantının yeri, tarihi ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirketin web sitesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir veya iki ulusal gazetede yayınlanan ilanlar aracılığıyla açıklanmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya'nın mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Dağıtılacak kar miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir karının en az %25’ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul’da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Şirketin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu’nun 2022 yılına ilişkin kar pâyı dağıtım teklifi kabul edilmiş olup kâr dağıtım işlemi 2023 Temmuz ayı içerisinde tamamlanacaktır.

Faaliyet Raporlarımıza web sitemizin menüsündeki "Faaliyet Raporları" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mali tablolarımıza web sitemizin menüsündeki "Finansal Bilgiler" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ana sözleşmemize web sitemizin menüsündeki "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Duyurularımız ve kap açıklamalarına web sitemizin menüsündeki "Haberler" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Vestel Beyaz Eşya’nın bir grup hissesi bulunmaktadır. Şirketin hisselerinin tamamı eşit haklar ihtiva etmektedir, her payın bir oy hakkı vardır. İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yatırımcılarımız hisse senetleri ile ilgili soruları için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne e-mail yoluyla yatirimci@vestel.com.tr adresinden ulaşabilirler.