SIKÇA SORULAN SORULAR

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%)
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ** 180.833.943 95,18
Diğer Ortaklar (Halka Açık) 9.166.057 4,82
Toplam 190.000.000 100,00

*Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ (“Vestel Beyaz Eşya” veya “Şirket”)

**Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka açık kısımda sahip olduğu paylar ile birlikte Vestel Beyaz Eşya’nın sermayesindeki toplam payı %95,18’dir.

***Şirketin ana ortağı Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin %75,6'lık hissesi Zorlu Holding AŞ'nin mülkiyetindedir.

Vestel Beyaz Eşya 21.04.2006 tarihinde halka açılmış olup, Şirketin hisseleri bu tarihten itibaren Borsa İstanbul (BİST)’da VESBE hisse kodu ile işlem görmektedir.

Vestel Beyaz Eşya'nın %31,47'lik bölümü halka açık durumdadır.

Vestel Beyaz Eşya'nın ödenmiş sermayesi TL 190.000.000'dur.

Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu’nda üçü bağımsız olmak üzere toplam yedi üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, Ahmet Nazif Zorlu (Başkan), Elmas Melih Araz (Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Üye), Olgun Zorlu, Şule Cümbüş, Selen Zorlu Melik, Bekir Ağırdır (Bağımsız Üye) ile Ayşegül İldeniz’den (Bağımsız Üye) oluşmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya'nın Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yılın ikinci çeyreğinde yapılmaktadır. Toplantının yeri, tarihi ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi, Şirketin web sitesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir veya iki ulusal gazetede yayınlanan ilanlar aracılığıyla açıklanmaktadır.

Vestel Beyaz Eşya'nın mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmenin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Dağıtılacak kar miktarı ve dağıtım tarihi Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda, Genel Kurul tarafından onaylanarak karara bağlanmaktadır.

Şirket, kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir karının en az %25’ini nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtmayı benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlara, Şirketin büyüme ve yatırım planlarına ve finansal durumuna bağlı olarak her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir. Politikada yapılan değişiklikler, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket internet sitesinde yayınlanır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul’da belirlenen tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

Şirketin 08.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu’nun 2018 yılına ilişkin kar pâyı dağıtım teklifi kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, Vestel Beyaz Eşya 2019 yılında, ortaklarına 2018 yılı kârından birinci ve ikinci kâr payı olmak üzere toplam 566.828.181,82 TL tutarında nakit kâr payı (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 2,98331 TL, net 2,53581 TL olmak üzere) dağıtmıştır. Kar dağıtımına 15.05.2019 tarihinde başlanmıştır.

Faaliyet Raporlarımıza web sitemizin menüsündeki "Faaliyet Raporları" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Mali tablolarımıza web sitemizin menüsündeki "Finansal Bilgiler" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ana sözleşmemize web sitemizin menüsündeki "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Duyurularımız ve kap açıklamalarına web sitemizin menüsündeki "Haberler" başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Vestel Beyaz Eşya’nın bir grup hissesi bulunmaktadır. Şirketin hisselerinin tamamı eşit haklar ihtiva etmektedir, her payın bir oy hakkı vardır. İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yatırımcılarımız hisse senetleri ile ilgili soruları için Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne e-mail yoluyla yatirimci@vestel.com.tr adresinden ulaşabilirler.